بند میزان - هتل سنتی سرابی شوشتر
Select Page

 پل بند میزان

 

بند میزان یک اثر بسیار مهم در مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر است که رودخانه کارون را به دو شاخه شطیط و گرگر با نسبت مشخص ۴ دانگ و ۲ دانگ تقسیم می کند.
بند میزان از بناهای بسیار مهم در مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر است که آغاز گر و عامل ایجاد حلقه ی آبی شوشتر ست. این بند که در شمال شهرستان ، به صورت شرقی –غربی واقع شده، رودخانه کارون را پس از ورود به شوشتر به دو بخش بانسبت ۲به ۴ تحت عنوان شطیط (۴دانگه) و گرگر(۲دانگه) تقسیم می نماید . بند میزان از سازه های دوره ساسانی در شوشتر است.
به گفته برخی حد فاصل این بند تا پل بند شادروان بوسیله سنگهای تراش و بست های سربی کف رودخانه سنگ فرش شده است. این بند به نامهای میزان والریانوس و بند محمد علی میرزا شناخته می شود. به دلیل اینکه در زمان محمد علی میرزا دولتشاه این بند تعمیر شده بدین نام معروف شده است.
مصالح بکار رفته در این بند ، سنگ محلی شوشتر بوده و ملات آن ساروج می باشد.
بند میزان به طول ۳۹۰ متر و ارتفاع تقریبی ۴٫۵ متر بر روی بستر صخره ای ایجاد شده که بصورت دیواره ای مورب و از نوع سدهای وزنی است. دارای ۱۰ دهانه آبرو می باشد.شایان ذکر است که برخی از این دهانه ها به صورت ۲ طبقه اجرا شده اند.
هر یک از دهانه های بند میزان دارای طولی در حدود ۵/۲ متر بوده و دارای نامی خاص می باشد و حدود ۴۲۳ متر طول کل بند می باشد.